Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

EnBITCon GmbH
August-Bebel-Allee 6
53175 Bonn

Telefoon: +49 228 33 88 89 0
E-mail: info@enbitcon.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij binnen deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Michael Michalak
PRIVE (door Legaltrust GmbH)
Lietzenburger Str. 94
10719 Berlijn

Telefoon: 030 / 223 89 993
E-mail: datenschutz@prive.eu

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de betreffende bedrijven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene daartegen juridische stappen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van verzet tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van wissing.
  • Als u een bezwaar heeft ingediend op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u aangevraagde functies te leveren (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en u eventueel om toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de bezoekende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de gegevens die u hiervoor invoert alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders verwerpen wij de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de door de registratie ontstane gebruikersrelatie en eventueel voor het aangaan van verdere overeenkomsten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze site worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is aangemaakt, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien wij commentaren op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben wij deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van wettelijke overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Bewaartermijn van commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

Het opslaan van de commentaren is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

ProvenExpert

Wij hebben beoordelingszegels van ProvenExpert op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert.com.

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat beoordelingen van klanten die bij ProvenExpert over ons bedrijf zijn ingediend in een zegel op onze website weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht. ProvenExpert verzamelt ook uw taalvoorkeuren om het zegel in de door u gekozen taal weer te geven.

Het gebruik van ProvenExpert is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo begrijpelijk mogelijke weergave van klantbeoordelingen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

4. sociale media

Plugins van sociale media met Shariff

Op deze website worden plugins van sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plugins meestal herkennen aan de respectieve logo's van de sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken wij deze plugins alleen samen met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op deze website geïntegreerde plugins bij uw eerste bezoek aan de pagina gegevens aan de betreffende aanbieder doorgeven.

Pas wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plugin activeert, ontvangt de betreffende aanbieder met uw IP-adres de informatie dat u deze website heeft bezocht. Als u tegelijkertijd op uw desbetreffende social media-account (bijv. Facebook) bent ingelogd, kan de desbetreffende aanbieder uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Het activeren van de plugin vormt toestemming in de zin van art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

Facebook-plugins (Like & Share-knop)

Op deze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Like"-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook-plugins is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plugin

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Het gebruik van de Twitter-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plugin

Op deze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website opent die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met XING-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geanalyseerd.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plug-in

Op deze website maken wij gebruik van sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin verzendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij dient alleen voor het beheer en de uitvoering van de via hem geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat wordt toegekend.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties aan websitebezoekers te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals weergegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google Analytics e-commerce tracking

Deze website gebruikt de functie "e-commerce tracking" van Google Analytics. E-commerce tracking stelt de websitebeheerder in staat het koopgedrag van websitebezoekers te analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Hierbij worden gegevens geregistreerd zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID, die aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat wordt toegekend.

Opslagduur

Door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau opgeslagen gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. User-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn serviceproducten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google remarketing

Deze website gebruikt de remarketingfuncties van Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten) om u in bepaalde reclamedoelgroepen in te delen en vervolgens passende reclameboodschappen aan u af te spelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met klantenmatching

Voor de vorming van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van customer matching van Google Remarketing. Hierbij dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Conversion Tracking stelt Google en ons in staat te herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld beoordelen op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van Google conversion tracking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van de pagina worden gevolgd nadat ze door het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met Facebook-Datenverwendungsrichtlinie. Zo kan Facebook zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook advertenties plaatsen. Op dit gebruik van de gegevens hebben wij als exploitant van de site geen invloed.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen met inbegrip van sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de mededelingen van Facebook over gegevensbescherming: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de sectie Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn ingelogd bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn, kunnen wij onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Bovendien kunnen we LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook plaatsvinden over verschillende apparaten heen (bijvoorbeeld van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie waarmee wij gerichte off-site reclame kunnen tonen aan bezoekers van onze website, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de reclamegeadresseerde plaatsvindt.

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden over apparaten heen te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt deze in het kader van zijn eigen reclamemaatregelen. Voor details verwijzen wij naar het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Wettelijke basis

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen met inbegrip van sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden regelen in de accountinstellingen. Om een koppeling tussen door LinkedIn op onze website verzamelde gegevens en uw LinkedIn-account te voorkomen, moet u uitloggen uit uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

Sluiting van een overeenkomst voor orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingscontract gesloten met LinkedIn.

6. nieuwsbrief

MailChimp met gedeactiveerde prestatiemeting

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Wanneer u gegevens invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. Wij hebben de prestatiemeting van Mailchimp uitgeschakeld, zodat Mailchimp uw gedrag bij het openen van onze nieuwsbrieven niet evalueert.

Als u niet wilt dat uw gegevens aan Mailchimp worden doorgegeven, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De door u verstrekte gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst eventueel opgeslagen in een blacklist om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Meer details vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

7. plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. Het verstrekken van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Deze vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op jouw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track)

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met Vimeo-video's bezoekt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Wij hebben Vimeo echter zo ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet volgt en geen cookies plaatst.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden aan Google doorgegeven.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. De bezoeker van de website wordt er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor online shops, dealers en goederenverzending

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen wanneer u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die met de betalingsverwerking is belast.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Orderverwerking via dropshipping

Wanneer u goederen bij ons bestelt, is het mogelijk dat uw bestelling door onze detailhandelaren rechtstreeks naar u wordt verzonden (dropshipping). Hiervoor geven wij uw naam, het leveringsadres en - voor zover dit voor de levering noodzakelijk is - uw telefoonnummer door aan het verzendbedrijf. Deze gegevens worden alleen doorgegeven voor de levering van de goederen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (uitvoering van de overeenkomst) en ons gerechtvaardigd belang bij een zo snel en effectief mogelijke afhandeling van de aankoop in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Wij gebruiken de volgende handelaar in het kader van dropshipping:

Nuvias Deutschland GmbH
Sachsenfeld 2
20097 Hamburg

Exclusive Networks Germany GmbH
Martin-Luther-King-Weg 8
48155 Münster

Infinigate Duitsland GmbH
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar

sysob IT Distribution GmbH & Co KG
Kirchplatz 1
93489 Schorndorf

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de aanbieder van de betalingsdienst verwerkt om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een soepel, comfortabel en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij gebruiken in het kader van deze website de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9 Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Wij gebruiken onder meer online-conferentietools om met onze klanten te communiceren. De afzonderlijke tools die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert per video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van de desbetreffende conferentietool.

De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/ingeeft om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metadata).

Voorts verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de online-communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat-/instantberichten, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie over gegevensverwerking door de conferentietools verwijzen wij u naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte tools, die wij onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Als toestemming is gevraagd, worden de betreffende tools gebruikt op basis van deze toestemming; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met effect voor de toekomst.

Bewaartermijn

De door ons rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelde gegevens worden uit onze systemen gewist, zodra u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

Wij gebruiken de volgende conferentietools:

TeamViewer

Wij gebruiken TeamViewer. De provider is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Voor details over gegevensverwerking verwijzen wij naar het privacybeleid van TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Sluiting van een orderverwerkingscontract

Wij hebben met de aanbieder van TeamViewer een orderverwerkingscontract gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van TeamViewer.

Jitsi ontmoeten

Wanneer u via Jitsi Meet met ons communiceert, worden alle gegevens met betrekking tot dit communicatieproces uitsluitend op onze servers verwerkt (On Premise).

Webex

Wij maken gebruik van Webex. De aanbieder van deze dienst is Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Het kan niet worden uitgesloten dat de met WebEx verwerkte gegevens worden doorgegeven aan derde landen (bijv. de VS). Webex heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese toezichthouders voor gegevensbescherming. Dit zijn bindende bedrijfsregels die de overdracht van bedrijfsgegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details vindt u hier: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html en https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Voor details over gegevensverwerking wordt verwezen naar het privacybeleid van Webex: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Sluiting van een overeenkomst inzake opdrachtverwerking

Wij hebben met de aanbieder van Webex een orderverwerkingsovereenkomst gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Webex.